Για bold γράμματα
<b>ΚΕΙΜΕΝΟ</b>

Για υπογραμμισμένα γράμματα
<u>ΚΕΙΜΕΝΟ</u>

Για λοξά γράμματα
<i>ΚΕΙΜΕΝΟ</i>

Για email
<a href="mailto:email@mail.gr">email@mail.gr</a>

Για δημιουργία link
<a href="page.html">Σελίδα</a>

Για χρωματιστά γράμματα π.χ Red
<font color="#FF0000">ΚΕΙΜΕΝΟ</font>

Color Color Code Color Color Code
Red #FF0000 White #FFFFFF
Turquoise #00FFFF Light Grey #C0C0C0
Light Blue #0000FF Dark Grey #808080
Dark Blue #0000A0 Black #000000
Light Purple #FF0080 Orange #FF8040
Dark Purple #800080 Brown #804000
Yellow #FFFF00 Burgundy #800000
Pastel Green #00FF00 Forest Green #808000
Pink #FF00FF Grass Green #408080